הסכם השכרת קרוואן נגרר

שנערך ונחתם בתאריך _____________

בין : חברת כל דשן בנגב (2009) בע"מ, ח.פ 514325877, כתובת קיבוץ ניר יצחק 8545500

להלן "המשכירה"

(מצד אחד)

לבין : ___________________ ת.ז. ________________

כתובת מגורים: _________________________________

נייד : _______________

להלן "השוכר" (מצד שני)

הואיל :והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן (להלן -"הקרוואן.)"

והואיל :והשוכר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו מעוניין להשכיר את הקרוואן.

והואיל :והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לצורך הסכם זה.

השוכר מקבל בשכירות את הקרוואן לשימושו בלבד ואינו רשאי להשכירו או למוסרו לגוף שלישי או את תכולתו או חלקו, לשימוש ל: ___ לילות החל מתאריך ________ שעה:  12:00

וכלה בתאריך ________  עד שעה: 11:00

פרטי הקרוואן

קרוואן מדגם מוזס

מספר רישוי ____________

הזמנה / חשבונית מספר ___________

תנאי ההסכם 

 1. עבור התקופה הקצובה ישלם השוכר למשכיר עבור הקרוואן דמי שכירות בסכום של: 
 1. בעבור הקרוואן סך של ________ ₪ ליום, סה"כ _______ ₪
 2. אביזרי מיטה – סדינים ועוד  ₪  
 3. סה"כ עלות עסקת ההכשרה ___________ ₪
 1. השוכר מצהיר, כי הותיר בידי המשכיר פרטי כרטיס אשראי בסך של 5,000 ₪ ואשר המשכיר יהיה רשאי להפעילו בהתאם לשיקול דעתו, באשר לנזקים שיגרמו בקרוואן בתקופת ההשכרה ו/או תשלומים המגיעים למשכיר מכוח הסכם זה. יש להציג כרטיס אשראי בפועל של בעל רישיון הנהיגה.
 2. ימולא במידה והשוכר גורר את הקרוואן ברכבו.
 1. רכב גורר מסוג _____________
 2. מספר הרכב __________ רשום ברישיון הרכב על שם _______________ ונוהג בו ברשות חוקית.
 1. השוכר מצהיר ומאשר כי בדק את הרכב ורישיונותיו וכי רכב זה מאושר לגרור את הקרוואן כחוק בין ברכב המצוין או רכב חלופי, וכי הרכב תקין ומבוטח כחוק בביטוח חובה ומקיף בתוקף.
 2. השוכר מצהיר כי בדק את הקרוואן מבחוץ בכל צדדיו ובפנים על כל חלקיו, במרכב התחתון ובגג הקרוואן, ומצהיר כי קיבל את הקרוואן תקין לחלוטין למעט התקלות הרשומות בדף זה, או מעבר לדף זה או בדף מצורף חתום ע"י 2 הצדדים, ויחשב כנספח להסכם זה.
 3. השוכרת מתחייב לשלם 100 ₪ לכל שעת פיגור או חלק ממנה בהחזרת הקרוואן, אבל לא יותר מ 1,000 ₪ לכל יום איחור, אלא אם כן תיאם זאת עם המשכיר מראש וסוכם על מחיר הארכת השכירות בכתב.
 4. עם קבלת הקרוואן, האחריות עליו במלואה וכל המשתמע ממנה עוברת לידי השוכר, הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לשמירה על עצמו, על אורחיו ולשמור על הקרוואן, הציוד והתכולה כעל שלו, ומתחייב לשלם כל נזק שנגרם לקרוואן, לציוד והתכולה בעקבות רשלנות, זדון או שימוש שלא לפי ההוראות, וכל נזק שאינו בעקבות בלאי סביר, וזאת תוך 7 ימים מעת דרישת המשכיר.
 5. השוכר  מצהיר כי בבעלותו רישיון נהיגה כחוק, מעל גיל 24 ובעל רישיון נהיגה בתוקף במשך שנה לפחות, אינו פסול ונוהג על פי חוק. יש להציג רישיון נהיגה מקורי בתוקף, ביטוח חובה, צד ג' / מקיף של הרכב הגורר. למען הסר ספק, אם יגרם נזק לקרוואן שלא הוכר ע"י חברת הביטוח של השוכר עקב הפרת חוזה זה על ידי השוכר, יישא השוכר במלוא הנזקים הישירים והעקיפים אשר יגרמו לקרוואן למשכיר ולצד שלישי.
 6. השוכר מתחייב כי יחבר את הקרוואן לפי הוראות היצרן, לרכב הגורר שברשותו וו גרירה חוקי רשום ברישיון הרכב, השוכר הוא אחראי לבדוק את תוקף וחוקיות הרישיונות ויישא באחריות כלפי המשכיר כלפי צד שלישי לגבי הרכב הגורר והקרוואן.
 7. יש לשחרר את הקרוואן מהגורר רק באזור מישורי : לא בעליה ולא בירידה ורק לאחר שהורם בלם היד בקרוואן, אבטחה עם אבנים לפני ואחרי הגלגלים, בזמן חניה על הקרוואן לעמוד על 4 רגליו על ידי הרמת המטביעים עם מנואלה ב- 4 פינות הקרוואן. 
 8. יש לגרור את הקרוואן לאט ובזהירות רבה, להתחשב ברוחבו, אורכו, ומשקלו בתנאי השטח, יש לנהוג 10 קמ"ש מתחת למהירות המותרת בתנאי השטח ובכל מקרה יש לנהוג לא יותר מ-90 קמ"ש, שכן מעבר למהירות זו עשוי הנהג לאבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה חלילה. על מנת לא לאמץ את המנוע של הרכב הגורר, מומלץ לנסוע בהילוך נמוך בעליות ובירידות ולשמור על טורים נמוכים. שים לב אם מנוע הרכב מתחמם, יש לעמוד בצד הדרך במקום מותר בלי להפריע למהלך התנועה, להרים בלם יד של הרכב הגורר של הקרוואן.
 9. אין לנסוע לאחור (רוורס) ללא מכוון.
 10. השוכר מתחייב שלא להדליק אש בקרוואן ולא בקרבתו שעלולה לגרום לנזק או התלקחות בקרוואן (למעט השימוש בכיריים הגז של הקרוואן, שגם בהם חובה להשתמש בזהירות רבה). שימוש בגזייה  בכיריים גז של הקרוון יעשה מחוץ לקרוואן במרחק בטוח בהשגחת מבוגר.

הזמנות ותשלומים

  1. בעת מסירת הקרוואן יציג השוכר תעודת זהות, רישיון רכב, רישיון נהיגה ותעודת הביטוח המתירים גרירה של הקרוואן עפ"י כל דין (במידה והשוכר גורר את הקרוואן).
  2. המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום השכירות למפרע. הזמנה סגורה היא הזמנה ששולמה למפרע. 
 • המשכיר רשאי לבדוק את כל פרטי הזמנה זו בכל דרך ולא לאשר או לבטל את ההזמנה אם השוכר אינו עומד בקריטריוני השכירות.

מועדי תשלום ודמי ביטול

 1. בעט ביצוע ההזמנה, יגבה סכום השווה 50% מעלות עסקת ההשכרה, היתרה תפרע ביום ההשכרה או על פי סיכום צורת תשלום עם המשכיר.
 2. מדיניות ביטולים : מיום ביצוע ההזמנה יש ללקוח 7 ימים לבטל, דמי ביטול של 100 ₪ (בתנאי שזה לא מגיע שבועיים לפני מועד איסוף הקרוואן, כל ביטול שקורה עד 14 ימים לפני מועד החופשה יחויב בדמי ביטול מלאים לא משנה מתי נעשתה ההזמנה). אחרי 7 ימים מיום ההזמנה, דמי ביטול הם 50% מסך העסקה.
 3. היה וזמן מסירת הקרוואן לשוכר מתעכב מסיבה שאינה תלויה במשכיר (לדוגמא- שוכר קודם שאיחר בהחזרה), יודיע המשכיר לשוכר על כך מיד, במידה והשוכר יבחר לבטל את הזמנתו יחזיר המשכיר את התשלום ששולם, או יפצה אותו בימי השכרה אחרים שיתאימו כנגד התשלום ישולם, בנוסף פיצוי של יום השכרה נוסף (פנוי) ללא תשלום נוסף.
 4. במידה והשוכר מעוניין לדחות את החופשה למועד אחר, המשכירה תאפשר לשוכר לדחות את החופשה במשך שנה קלנדרית אחת בלבד ע"ב תמחור של תקופה מקבילה .

החזרת הקרוואן

 1. יש להחזיר את הקרוואן במועד, נקי, שירותים כימיים שטופים ונקיים לרבות ריקון "הקסטה" (מיכל שירותים) , במתחם ההחזרה ישנו אזור לניקוי מיכלי השירותים הכימיים!!
 2. קרוואן שלא יוחזר בתנאים הללו יחויב בדמי ניקיון בסך 450 ₪.
 3. לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה, אלא בהוכחת מקרה חריג (מצער חלילה), שיתקבל על דעתו של המשכיר בלבד, גובה ההחזר יהיה חלק יחסי בניכוי הפסד המשכיר.
 4. בחתימת השוכר על הסכם זה מאשר השוכר כי קיבל את הקרוואן והציוד תקין או עם נזקים שנרשמו בהסכם זה, או מחסור כפי שדווחו או נמצאו בבדיקת הקבלה. השוכר יחויב עבר נזק או ציוד שלא הוחזר או ניזוק שלא בבלאי סביר.
 5. בתום תקופת השכירות, יחזיר השוכר את הקרוואן למשכיר. במידה והקרוואן לא יוחזר כאמות ו/או בכל מקרה של הפרת הסכם זה או תנאי מתנאיה על ידי השוכר, יהיה המשכיר ו/או שולחיה רשאים להיכנס לקרוואן בכל עת ובכל מקום בו תמצא ותפסו ולהוציאו ממקום הימצאו לנקוט בכל הצעדים שיראו למשכיר הדרושים על מנת לתפוס החזקה בקרוואן. וכל זה על חשבון השוכר.
 6. המשכיר לא יהיה אחראי על כל נזק העלול להיגרם עקב תפיסת הקרוואן כאמור והאחריות לנזקים אלו תחול על השוכר בלבד.
 7. השוכר מתחייב לפצות את המשכיר בגין כל ההוצאות נזקים שנגרמו לו בגין אי החזרת הקרוואן כאמור הצורך לתפוס מקום המצאו.

ביטוח

 • הקרוואן מבוטח בביטוח חובה וביטוח צד ג', השתתפות עצמית של השוכר במקרה של נזק הוא עד לגובה של 5,000 ₪. טוטל לוס / גניבה עד לגובה של 7,500 ₪.

תפעול 

 1. השוכר יקבל הדרכה והסבר לתפעול מערכות הקרוואן והציוד בו. על השוכר לפנות לפחות שעה מזמנו בעת קבלת הקרוואן לבדיקת הקרוואן וקבלת הסבר ומתחייב לנהוג בכללי הזהירות הנדרשים.

שימוש במיחם מים

 1. בקרוואן יש מיתקן חשמלי לחימום המים

במקרה של תאונה, גניבה או נזק

 1. הימנעו מלהצהיר או לחתום על מסמכים כלשהם.
 2. הודיעו למשטרה בהקדם האפשרי, חברת הביטוח של הרכב הגורר.
 3. אספו כמה שיותר פרטים על רכבים ונהגים המעורבים באירוע.
 4. להודיע למשכיר את פרטי התאונה, אם מעורב בו הקרוואן.
 5. אירוע התאונה באחריות השוכר, והוא חייב בטיפול בקרוואן, כמו ברכבו שלו כולל שמירה ופינוי הקרוואן במידת הצורך (פינוי קרוואן יתואם עם המשכיר), התחשבנות כיסוי ההוצאות הכרוכות במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר.
 6. השוכר ימסור דיווח על פרטי האירוע וישתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או כל גורם, לרבות הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים.

קנסות וחניה

 1. השוכר חייב לדווח על כל קנס תנועה או חניה או כל חיוב על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה ולשלם ולמסור קבלה למשכיר עם החזרת הקרוואן. במידה והלקוח לא שילם את הקנסות או חובותיו באופן עצמאי והמשכיר יקבל דרישת תשלום על חובות השוכר בתקופת ההשכרה, יידרש השוכר לשלם לאלתר או יחויב בסכום בתוספת 150 ₪ דמי טיפול של השוכר / או כל עלות הכרוכה בגביית חוב השוכר.

איסורים והתחייבויות 

 1. על הפרה של האיסורים הבאים, למשכיר תהיה הזכות לתבוע את השוכר על כל הנזקים שיגרמו כולל נזק לצמיגים, גרירה, השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם במישרין או בעקיפין למשכיר.
 2. חובה להרים מעצור יד לפני ניתוק הקרוואן מהגורר גם בשטח מישורי.
 3. אין לנתק את הקרוואן ו/או לרדת מהרכב הגורר בירידה או עליה.
 4. מחשש לפגיעה במרחב הקרוואן, חל איסור על נסיעה עם קרוואן בדרכים שאינן עבירות ומיועדות לכלי רכב פרטיים. על מסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות גבשושיות והוכשר לנסיעה של רכב פרטי.
 5. נסיעה על במפרים תהיה איטית ביותר, על מנת למנוע ניתוקן הקרוואן מהגורר.
 6. חל איסור לאחסן ציוד על גג הקרוואן, או בתוך הקרוואן אם הציוד אינו חלק מציוד הקרוואן העשוי לפגוע בקרוואן בחניה או בנסיעה.
 7. חל איסור על הדלקת אש, עישון או שימוש בגזייה בקרוואן.
 8. חל איסור להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה.
 9. חל איסור להתחיל נסיעה מבלי לעבור על הוראות תפעול ולוודא כל פעולה.
 10. בעזיבת הקרוואן יש לנעול את טבעת הנגרר בקרוואן.
 11. חל איסור לנסוע עם מיכל מים מלא. נסיעה עם מיכל מים מלא יהווה סכנה בטיחותית.
 12. חל איסור לפתוח את הסוכך ברוח חזקה, יש לסוגר את הסוכך מיד כשמתחילה רוח חזקה, בנוסף יש לסגור את הסוכך בלילה.
 13. אירוע תאונה שנגרם בזדון או ברשלנות או נהיגה לא חוקית, או אי דיווח אמת של השוכר בדבר נכונות רישיונות הנהג או רישיונות הרכב וביטוחים של הרכב או שהשוכר נהג במרמה עם המכשיר או מכל סיבה שהביטוח מצא לנכון לא להכיר בנזק.

רשימת הציוד הנלווה לקרוואן

 • תיק רישיונות וביטוח
 • סט 5 מפתחות לקרוואן
 • מקרר
 • מיקרוגל
 • מזגן + שלט 
 • מיכל גז 5 קג' + צינור
 • שירותים כימיים
 • סוכך המחובר לקרוואן + 2 מוטות + מנואלה
 • טלוויזיה + שלט
 • מנואלה לייצוב הקרוואן
 • חומר חיטוי לשירותים בכמות………….
 • כבל חשמל מאריך 10 מטר
 • גלגל רזרבי
 • מנעול לוו גרירה
 • מנעול לגלגל
 • 2 מעצורים לגלגלים
 • מפתח גלגלים
 • ג'ק – מגבה
 • מטבחון חוץ
 • פח + מנקה אסלות
 • 6 כריות
 • 2 שמיכות יחיד
 • 2 שמיכות זוגי
 •  כרית נוי
 • שמיכת נוי
 • מתקן ייבוש כלים
 • 2 כיסאות מתקפלים
 • שולחן מתקפל
 • נייר טואלט
 • מצעים בתוספת 50 ₪ – אופציה 

 

רשימת הציוד הנלווה למטבח

 

 • קרש חיתוך
 • מחבת + סיר לבישול/טיגון
 • קומקום 
 • סכין לחיתוך, תרווד, כף לבישול
 • שקיות אשפה קטנות + גדולות
 • מצית להדליק את הכיריים
 • סקוץ' ומטליות מטבח
 • סבון כלים
 • סמרטוט רצפה

עלויות נזקים לקרוואן

 1. שבירת חלון – 2,500 ₪ 
 2. זכוכית מחוסמת – 1,700 ₪ 
 3. מטף כיבוי אש – 100 ₪ 
 4. כבל מאריך + גלגלת – 350 ₪ 
 5. ברז שבור – 600 ₪ 
 6. נזק בשלדה החיצונית בקרוואן לפי הערכת שווי – עד 5,000 ₪ 
 7. רגל מתקפלת לשולחן – 85 ₪ 
 8. צילינדר דלת כניסה – 750 ₪ 
 9. מנואלה להגבהה – 350 ₪ 
 10. טלוויזיה + שלט – 1,900 ₪ 
 11. רגלית מייצבת – 1,200 ₪ לכל רגלית
 12. גלגל יצול – 550 ₪ 
 13. כבל הזנה לקרוואן – 220 ₪ 
 14. שבר בסאן רוף – 2,500 ₪ 
 15. החזרת מיכל שירותים לא מרוקן – 150 ₪ 
 16. החזרת הקרוואן לא נקי מבפנים – 450 ₪ 
 17. סוכך חיצוני שבר- 2,000 שח

פיקדון 

 1. דמי ביטחון בסך 5,000 ₪ דרושים להבטחה שהקרוואן יחזור בזמן עם כל הציוד וללא נזקים.
 2. דמי הביטחון יחויבו בכרטיס אשראי בלבד עם קבלת הקרוואן ויזכו במלואם בכרטיס האשראי לאחר החזרת הקרוואן תקין ללא נזקים.
 3. תשלומים נוספים במידת הצורך (כגון : חניה, קנסות תנועה וכו') יחויבו בכרטיס האשראי כשיתקבלו בתוספת תשלום כאמור.
 4. כביש 6 נגררים – לפי תעריף מנוי וידאוי + 100 ₪ דמי טיפול גלובלי. וקנסות בתוספת 150 ₪ דמי טיפול (אלא אם כן הודיע השוכר למשכיר ושילם עליהם בזמן החזרת הקרוואן).

 

שונות 

 1. חברת "כל דשן בנגב (2009) בע"מ" עושה את מיטב המאמצים על מנת שהציוד הנ"ל יהיה חדש ותקין וכך גם נמסר כשהוא במצב טוב ותקין, אולם תתכן בהחלט תקלה.
 2. מקום השיפוט היחידי בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.
 3. תקלה בעת השכירות בציוד כזה ואחר, במקרה כזה יש לבדוק פתרון עם המשכיר, ולא יחשב הדבר שירות לקוי ולא תבקש החזר כספי כלשהו על תקלה לא צפויה בציוד.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

המשכיר : כל דשן בנגב (2009) בע"מ השוכר : _________________

ח.פ 514325877 ת.ז : _________

(יש לרשום ראשי תיבות ולחתום בכל אחד מדפי ההסכם)